Nye Love for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 27. okt. 1956. Ændret okt. 1961, april 1967, april 1971, maj 1972, juli 1976, juni 1977, april 1984, sept. 2000 og nov. 2006.

Love for Dansk Selskab for Klinisk biokemi 


Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 27. okt. 1956. Ændret okt. 1961, april 1967, april 1971, maj 1972, juli 1976, juni 1977, april 1984, sept. 2000 og nov. 2006.
 


§ 1 Navn 
Selskabets navn er: Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB), overfor udlandet: Danish Society for Clinical Biochemistry.§ 2 Formål 

Stk. 1: Selskabets formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskridt inden for den kliniske biokemi, herunder at afholde videnskabelige møder og at planlægge specialuddannelser i klinisk biokemi. Selskabet repræsenterer klinisk biokemi over for det danske sundhedsvæsen samt over for tilsvarende udenlandske selskaber.Stk. 2: Selskabets formål kan i øvrigt søges fremmet ved arrangering af kongresser, postgraduat undervisning, priskonkurrencer, mv., ved dannelse af udvalg og arbejdsgrupper, ved stiftelse af et eller flere fonds til varetagelse af afgrænsede opgaver, ved deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde, ved udarbejdelse af skriftligt materiale osv. § 3 Medlemmer 

Stk. 1: Som medlemmer kan optages læger, farmaceuter, biokemikere, civilingeniører og andre med tilsvarende uddannelse, der ved deres virksomhed medvirker til selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen. Dersom bestyrelsen kan anbefale optagelse, underrettes selskabets medlemmer, og ansøgeren optages.

Stk. 2: Kan bestyrelsen ikke anbefale en optagelse, skal anmodningen, hvis den fastholdes, drøftes ved næste generalforsamling, og meddelelse herom skal gives på indkaldelsen. Er efter drøftelse mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for optagelse, er ansøgeren medlem.

Stk. 3: Korresponderende medlemmer kan efter bestyrelsens skøn optages i selskabet. Stk. 4: Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag udnævnes efter en afstemning på en generalforsamling. Af de afgivne stemmer skal 2/3 være for udnævnelsen. Stk. 5: Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i
§ 3, stk. 1 og 2 anførte regler. Firmamedlemmers medarbejdere har adgang til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Endvidere kan firmamedlemmer ved selskabets møder få lejlighed til kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen. Stk. 6: Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Ved kontingentrestance udover 1 år, sker udmeldelse automatisk.§ 4 Bestyrelsen 

Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, en kasserer, en sekretær og fire ordinære medlemmer. Formand, der skal være speciallæge, og bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en næstformand, en kasserer og en sekretær. Det tilstræbes, at der i bestyrelsen er speciallægerepræsentanter fra mindst 2 regioner og den sammensættes med 5 læger og 2 ikke læger. Valg sker for 2 år, og genvalg for yderligere 2 år kan finde sted. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen i 4 år, vælges til formand for 2 år med mulighed for genvalg én gang. På den ordinære generalforsamling vælges yderligere to bestyrelsessuppleanter, én som er læge og én som ikke er læge. Valg sker for 2 år. Valg foretages af generalforsamlingen. Dersom dirigenten eller mindst 15 tilstedeværende medlemmer kræver det, kan valg dog ske ved urafstemning. Formand vælges særskilt ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes ved almindelig stemmeflerhed, dog sådan at bestemmelserne ovenfor skal iagttages. Hvert ordinært medlem har ret til at afgive lige så mange stemmer, som der er vakante poster i bestyrelsen, dog højst én stemme pr. kandidat. Valg af bestyrelsessuppleanter sker på samme møde og under iagttagelse af bestemmelserne ovenfor.§ 5 Regnskab 

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Kassereren udarbejder et budget og et regnskab. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af selskabets bestyrelse, samt af to, på en generalforsamling valgte, revisorer. Genvalg kan finde sted. § 6 SICLI 

Den danske del af redaktionskomitéen for SICLI (Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation) vælges på generalforsamlingen for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 7 Speciallægeuddannelsen
Til at vejlede Sundhedsstyrelsens Enhed for Uddannelse og Autorisation i uddannelsesspørgsmål udpeger Sundhedsstyrelsen for 4 år ad gangen to repræsentanter og to suppleanter (alle speciallæger) inden for hvert anerkendt speciale. Bestyrelsen indstiller kandidater til Sundhedsstyrelsen.

§ 8 Fagligt bedømmelsesudvalg

l henhold til Lov om udøvelse af lægegerning § 14, stk. 2 skal ansættelsesmyndigheden ved besættelse af en overlægestilling nedsætte et fagligt bedømmelsesudvalg. Da ansættelsesmyndigheden kan bede et lægevidenskabeligt selskab om at udpege et medlem til et lokalt fagligt bedømmelsesudvalg til at vurdere ansøgere inden for klinisk biokemi, udpeger bestyrelsen for 4 år ad gangen op til 6 bedømmere fra hver uddannelsesregion (alle overlæger i klinisk biokemi).

§ 9 Arbejdsgrupper/udvalg

Bestyrelsen nedsætter eller ophæver udvalg eller arbejdsgrupper til behandling af de forskellige opgaver og fastlægger deres kommissorium. Bestyrelsen afgør hvilke nationale og internationale foreninger og organisationer, selskabet skal være tilsluttet, og udpeger medlemmer til bestyrelser, udvalg eller komitéer, bortset fra de i § 6, 7 og 8 nævnte.


§ 10 Generalforsamling

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår. Den indvarsles af bestyrelsen med mindst 2 ugers skriftligt varsel, med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af formandens beretning. 

3. Eventuelle meddelelser fra udvalg, dannet i henhold til §§ 7-9.

4. Eventuelle meddelelser fra repræsentanter, valgt i henhold til § 6.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

6. Fastlæggelse af kontingenter. 

7. Eventuelt valg af formand.

8. Eventuelle valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter. 

9. Valg af to revisorer. 

10. Eventuelt valg i henhold til § 6. 

11. Eventuelt.Stk. 2: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Sager omfattet af § 3, stk. 2 og 4, § 4, § 7 og § 8 afgøres som nævnt i de respektive paragraffer. Øvrige sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemning gennemføres skriftligt, såfremt generalforsamlingens dirigent eller mindst 6 tilstedeværende medlemmer ønsker dette. l tilfælde af stemmelighed tæller formandens (ved generalforsamlinger med formandsvalg den afgående formands) stemme dobbelt.Stk. : En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter eget skøn eller dersom mindst 15 medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig opgiver forhandlingsemnet. Indkaldelse skal da ske inden 3 ugers forløb. En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 2 og højest 6 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder dagsorden. Afvikling af en ekstraordinær generalforsamling sker som angivet i § 10 stk.2. § 11 Ændringer i lovene 

Ændringer i lovene kan foretages ved ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger efter at forslag til lovændring skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mere end halvdelen af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, kan spørgsmålet udsættes til en følgende generalforsamling, subsidiært sendes til urafstemning. l begge tilfælde vedtages lovændringer ved simpel stemmeflerhed. l tilfælde af stemmelighed følges fremgangsmåden i § 10, stk. 2. § 12 Selskabets ophævelse 

Beslutning om selskabets ophævelse kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et eventuelt forslag herom skal have været angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af foreningens medlemmer er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer. Til dets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for ophævelse. l tilfælde af foreningens ophævelse skal selskabets formue tilfalde formål svarende til de i lovenes § 2 angivne.


Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tinapark@rm.dk

Kontaktformular: Klik her