Kommisorium for Uddannelsesudvalg for læger

Uddannelsesudvalg for Læger nedsættes af DSKB’s bestyrelse og refererer til denne. Udvalget er som baggrund for at varetage sine øvrige opgaver forum for overordnede drøftelser af det klinisk biokemiske speciales fremtidige indhold.

Oversigt over gamle og nye: Specialespecifikke kurser

Sundhedstyrelsens oversigt over kurser udbud i dette kalenderår 

Udvalgets opgaver

• Udvalget fastlægger under hensyn til gældende regler indholdet af de specialespecifikke kurser i forbindelse med speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi.
• Udvalget medvirker til at koordinere speciallægeuddannelsen på tværs af regionerne.
• Udvalget varetager sagsbehandling i forbindelse med sager fremsendt til DSKB og nye tiltag vedrørende uddannelse til speciallæge i klinisk biokemi.
• Udvalget bidrager til at sikre koordination mellem præ- og postgraduat uddannelse.
• Udvalgets formand fungerer som hovedkursusleder i forhold til Sundhedsstyrelsen og er som sådan ansvarlig for budgetoverholdelse i forbindelse med afvikling af de teoretiske kurser.
• Udvalgets formand varetager kontakten til Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd vedrørende Lægers Videreuddannelse om speciallægeuddannelsen. Principielle sager skal behandles af både UFL og DSKB’s bestyrelse.
• Udvalget kan over for DSKB’s bestyrelse komme med forslag til gavn for specialets udvikling, herunder forslag til selskabets møder.

Udvalgets sammensætning

• Udvalgets formand. Udpeges af DSKB’s bestyrelse for en 5-årig periode, evt. med mulighed for genudpegning for én periode.
• En lærestolsprofessor i faget klinisk biokemi fra hvert af landets universiteter.
• En uddannelsesansvarlig overlæge fra hver uddannelsesregion. Udpeges af DSKB’s bestyrelse for en 5-årig periode, undtagelsesvis med mulighed for genudpegning for én periode.
• En læge i hoveduddannelse fra hver region. Udpeges af DSKB’s bestyrelse. 
• De postgraduate kliniske lektorer - i Region Syd indgår den PKL som er speciallæge i klinisk biokemi.
• DSKB’s formand.

Udvalgets arbejdsform

• Udvalget afholder mindst ét årligt møde, hvert andet år som et 2-dags møde. 
• Udvalget kan nedsætte tidsbegrænsede arbejdsgrupper. 
• Der udarbejdes mødereferater, som fremsendes af Uddannelsesudvalgets formand til DSKB’s bestyrelse.


Udarbejdet i forbindelse med møde i Uddannelsesudvalget, 28.-29.4.2016Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her