Skip Navigation Links
Forside
VUK & Faglige anbefalinger
Kontakt
Om DSKB
DSKB-nyt
Møder
Uddannelse
Dokumenter
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools
YLKB

Uddannelsesudvalg 2 (UU2)

Navn Initialer Start
Peter H. Nissen PHN 2015
Bettina K. Nielsen BKN 2011
Mads Nybo MN 2012
Mette F. Møller MFM 2011
Thomas B. Ejsing TBE 2013
Trine R. Larsen TRL 2010

Regler for sammensætning af Uddannelsesudvalg 2 (UU2)


UU2 består af en formand, en kasserer, en sekretær, samt yderligere 3 medlemmer. Et af medlemmerne skal være speciallæge i klinisk biokemi. Udvalget er selvsupplerende og medlemmer udpeges for en 4 års periode med mulighed for genvalg én gang. Det tilstræbes, at de forskellige regioner så vidt muligt er repræsenteret samt at gruppen er bredt sammensat erfaringsmæssigt. Alle medlemmer (både nye og gengangere) skal godkendes af DSKB's bestyrelse. Fordelingen af poster i UU2 håndteres af medlemmerne selv, dog skal valg af formand og kasserer godkendes af DSKB's bestyrelse.

Kommissorium Udvalget skal overveje og fremkomme med forslag vedrørende: 


1) Teoretisk-praktisk. Postgraduat uddannelse af kemikere ved klinisk kemiske afdelinger og centrallaboratorier, herunder anvendelse af eksisterende kurser og planlægning af særlige kurser.

2) Koordinering af denne uddannelsesvirksomhed med Dansk Selskab for Klinisk Biokemi's Uddannelsesudvalg for A-kursister (læger) og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi's Udvalg for Punktkurser.

3) Varetagelse af kontakt mellem Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og ministerier og foreninger om problemer vedrørende denne uddannelsesvirksomhed, i det omfang Dansk Selskab for Klinisk Biokemi's bestyrelse anmoder herom. Specialistuddannelse: Forløbet af den postgraduate specialistuddannelse er beskrevet i "Betænkning fra det af Dansk Selskab for Klinisk Biokemi nedsatte uddannelsesudvalg for kemikere om videreuddannelse inden for Klinisk Kemi. August 1991". Uddannelsen strækker sig over mindst 5 år, hvorunder der som minimum gennemføres 10 kurser. Der kan under uddannelsesforløbet være tale om ansættelse på flere klinisk biokemiske afdelinger. 8 kurser vælges fra kursusprogrammet - heraf 3 obligatoriske. 2 kurser kan vælges uden for kursusprogrammet, men skal godkendes af UU2. Under uddannelsesforløbet skal kemikeren gennemføre et projekt eller alternativt et ph.d.-studium. Resultaterne herfra skal publiceres som en originalartikel i et internationalt anerkendt tidsskrift. Endelig skal kemikeren deltage i mindst én international/nordisk kongres med foredrag eller poster.


Sponsorer

 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her