Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-Nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools

Ansøgning om medlemskab i DSKB

Betingelserne for medlemskab af DSKB fremgår af nedenstående uddrag af DSKB´s vedtægter

§ 3 Medlemmer

Stk. 1
Som medlemmer kan optages læger, farmaceuter, biokemikere, civilingeniører og andre med tilsvarende uddannelse, der ved deres virksomhed medvirker til selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen. Dersom bestyrelsen kan anbefale optagelse, underrettes selskabets medlemmer herom. Modtager bestyrelsen ikke skriftlig indsigelse i løbet af 14 dage, er ansøgeren optaget.

Stk. 2
Kan bestyrelsen ikke anbefale en optagelse, skal anmodningen, hvis den fastholdes, drøftes ved næste generalforsamling, og meddelelse herom skal gives på indkaldelsen. Er efter drøftelse mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for optagelse, er ansøgeren medlem. Samme fremgangsmåde anvendes, dersom der fremkommer rettidig indsigelse fra medlemsside.

Stk. 3
Korresponderende medlemmer kan efter bestyrelsens skøn optages i selskabet.

Stk. 4
Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag udnævnes efter en afstemning på en generalforsamling. Af de afgivne stemmer skal 2/3 være for udnævnelsen.

Stk. 5
Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i § 3, stk. 1 og 2, anførte regler. Firmamedlemmers medarbejdere har adgang til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Endvidere kan firmamedlemmer ved selskabets møder få lejlighed til kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Stk. 6
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Ved kontingentrestance udover 1 år, sker udmeldelse automatisk.Du kan ansøge om medlemskab af DSKB via ansøgningsblanketten her på siden.

Ansøgningsblanket

Kontingent

Kontingent til foreningen er 450 kr. for ordinære medlemmer, 1500 kr. for firmamedlemmer og 150 kr. for korresponderende medlemmer og medlemmer over 70 år. 
For ikke-lægelige medlemmer af selskabet pålægges et årligt gebyr på 75 kr. til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.
Medlemsskabet omfatter gratis adgang til medlemsmøderne (pris for ikke-medlemmer: 500,- kr) og tilsendelse af medlemsbladet DSKB-NYT 4 gange årligt.Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her