FORRETNINGSGANG

Ansvar, dispositionsret over selskabets økonomi og aflæggelse af årsregnskab

 

Selskabet råder for tiden over fire konti samt et værdipapirdepot, der er placeret i Danske Bank.

De fire konti har følgende betegnelse:

 1. Driftskontoen, der anvendes til selskabets daglige drift, transaktioner i forbindelse med kurser og møder m.m. Der knytter sig til kontoen et VISA-kort, der har selskabets kasserer som kortholder.
 2. Depotkontoen til opsamling af diverse udbytter.
 3. Kursuskontoen, der kan benyttes, hvis der ved særlige arrangementer er behov for en særskilt konto.
 4. UU2-kontoen, som UU2 disponerer over i forbindelse med kursusaktiviteter.

Erhvervelse af fuldmagtsrettigheder
Bestyrelsen giver selskabets formand og kasserer fuldmagtsrettigheder efter de regler, som Danske Bank fastlægger.
Selskabets kasserer tager initiativ til, at bestyrelsen giver UU2-kassereren fuldmagtsrettigheder. Det sker ved, at kasserer eller formanden tager kontakt til selskabets rådgiver i Danske Bank. Når formalia er i bragt i orden, arkiveres dokumentation for disse rettigheder hos kassereren, banken og rettighedsejeren.

Fuldmagtsrettigheder og ansvar

Selskabets kasserer har dispositionsret over alle konti og er sammen med bestyrelsen ansvarlig i forhold til lovgivningen (Skattelovgivningen, Momslovgivningen og Lov om fonde og foreninger). Alle dispositioner sker i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger, der fremgår af bestyrelsesmødereferater.
Selskabets formand har dispositionsret over Driftskontoen samt Kursuskontoen. Kassereren for UU2 kan disponere over UU2-kontoen.

Ophør af fuldmagtsrettigheder
Ved skift af selskabets kasserer tager den afgående kasserer eller formanden initiativ til, at rettighederne overdrages ved at kontakte selskabets rådgiver i Danske Bank, og således sikre at rettigheder inddrages og VISA-kort destrueres. Det er den nye kasserers ansvar at sikre, at det kun er de foranstående personer, der har rettigheder og VISA-kort. Gennemførelse af overdragelsen skal være afsluttet senest tre måneder efter skift på kassererposten. Ved skift af formand eller udskiftning af UU2-kasserer er det selskabets kasserer, der tager initiativ til at skiftet gennemføres inden for tre måneder.

Forretningsorden for afslutning af årsregnskab for DSKB samt momsregnskab

 1. Regnskabet bogføres og afsluttes medio januar det efterfølgende år.
 2. Når årsopgørelser fra bank m.m. foreligger, afleveres regnskab (inkl. regnskabsfiler fra bogholderisystemet) og alle bilag til revisoren samt alle bestyrelsesmødereferat fra det afsluttede år. Udbetalt løn til ansatte i selskabet indberettes automatisk via Multidata til SKAT.
 3. Revisoren gør følgende: 1.Gennemgår regnskabet 2.Færdiggør posteringer, der skal overføres til efterfølgende regnskabsår
 4. Revisoren udarbejder årsregnskabet, der gennemses og kommenteres af kassereren. Det er revisoren, der udfærdiger regnskabet og bidrager med eventuelle påtegninger.
 5. Regnskabet sendes per mail til bestyrelsesmedlemmerne til kommentering. Bestyrelsesmedlemmerne skal aktivt, gerne per mail, tilkendegive, om de kan godkende regnskabet. Kassereren videresender alle godkendelser til revisor.
 6. Kassereren sender et eksemplar til hver af foreningens to revisorer, der gennemser og godkender regnskabet ved underskrift før generalforsamlingen i april/maj. Punktet kan gennemføres parallelt med pkt. 1.5.
 7. Revisionsfirmaet leverer 3 indbundne og et løst sæt (til DSKB-Nyt) af regnskabet, der alle underskrives af DSKB’s bestyrelse.
 8. Kassereren udfærdiger budget for det kommende år.
 9. Ved generalforsamlingen (april/maj) præsenterer kassereren sidste års årsregnskab og indeværende års budget.

Momsindberetning
Salgs- (udgående moms) og købsmoms (indgående moms) indberettes to gange årligt til SKAT. Ultimo februar og ultimo august. SKAT adviserer selskabet om tidspunktet per mail til kassereren. Inden der indberettes købsmoms, kontaktes revisor for at få oplyst, hvilken afløftningsprocent der skal anvendes i beregningen. Indberetningsgrundlaget er momsbelagte fakturaer (modtaget/udsendt), der knytter sig til indberetningsperioden, idet fakturadatoen er afgørende og ikke hvornår den er betalt.

Folkevalgte revisorer
Formanden for DSKB sikrer, at revisorerne enten genvælges eller nyudnævnes. Det sker som hovedregel for et år ad gangen.