UDDANNELSESUDVALG FOR BIOKEMIKERE

Udvalget skal overveje og fremkomme med forslag vedrørende:

  1. Teoretisk-praktisk. Postgraduat uddannelse af biokemikere ved klinisk biokemiske afdelinger, herunder anvendelse af eksisterende kurser og planlægning af særlige kurser.
  2. Koordinering af denne uddannelsesvirksomhed med DSKB´s Uddannelsesudvalg for A-kursister (læger) og DSKB´s Udvalg for Punktkurser.
  3. Varetagelse af kontakt mellem DSKB og ministerier og foreninger om problemer vedrørende denne uddannelsesvirksomhed, i det omfang DSKB´s bestyrelse anmoder herom. Specialistuddannelse: Forløbet af den postgraduate specialistuddannelse er beskrevet i “Betænkning fra det af Dansk Selskab for Klinisk Biokemi nedsatte uddannelsesudvalg for kemikere om videreuddannelse inden for Klinisk Kemi. August 1991”. Uddannelsen strækker sig over mindst 5 år, hvorunder der som minimum gennemføres 10 kurser. Der kan under uddannelsesforløbet være tale om ansættelse på flere klinisk biokemiske afdelinger. 8 kurser vælges fra kursusprogrammet – heraf 3 obligatoriske. 2 kurser kan vælges uden for kursusprogrammet, men skal godkendes af UU2. Under uddannelsesforløbet skal kemikeren gennemføre et projekt eller alternativt et ph.d.-studium. Resultaterne herfra skal publiceres som en originalartikel i et internationalt anerkendt tidsskrift. Endelig skal kemikeren deltage i mindst én international/nordisk kongres med foredrag eller poster.

Varetager uddannelsesopgaver vedrørende foreningens andre medlemmer end lægelige.

Navn Funktion Indtrådt i udvalget
Peter H. Nissen Formand 2015
Louise Helskov Jørgensen Sekretær 2019
Kristin Felicia Nilausen Kasserer 2019
Jesper Revsholm Lægeligt medlem 2020
Thomas B. Ejsing 2013
Jeppe Buur Madsen 2020

Send mail til formand for Uddannelsesudvalg for Biokemikere her.

Regler for sammensætning af Uddannelsesudvalg for Biokemikere

Uddannelsesudvalg for Biokemikere består af en formand, en kasserer, en sekretær, samt yderligere 3 medlemmer. Et af medlemmerne skal være speciallæge i klinisk biokemi. Udvalget er selvsupplerende og medlemmer udpeges for en 4 års periode med mulighed for genvalg én gang. Det tilstræbes, at de forskellige regioner så vidt muligt er repræsenteret samt at gruppen er bredt sammensat erfaringsmæssigt. Alle medlemmer (både nye og gengangere) skal godkendes af DSKB’s bestyrelse. Fordelingen af poster i Uddannelsesudvalg for Biokemikere håndteres af medlemmerne selv, dog skal valg af formand og kasserer godkendes af DSKB’s bestyrelse.

Forløbet af den postgraduate specialistuddannelse er beskrevet i “Målbeskrivelse: Specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi”.
I samarbejde med vejleder udarbejdes en plan for uddannelsesforløbet, som strækker sig over mindst 5 år. Der kan under uddannelsesforløbet være tale om ansættelse på flere klinisk biokemiske afdelinger.
Som minimum gennemføres 10 kurser under uddannelsen, hvor 8 kurser vælges fra kursusprogrammet – heraf 3 obligatoriske. 2 kurser kan vælges uden for kursusprogrammet, men skal godkendes af Uddannelsesudvalg for Biokemikere.
Under uddannelsesforløbet skal biokemikeren gennemføre et projekt eller alternativt et ph.d.-studium. Resultaterne herfra skal publiceres som en original artikel i et internationalt anerkendt tidsskrift. Endelig skal biokemikeren deltage i mindst én international/nordisk kongres med foredrag eller poster.

Se udvalgets medlemmer i undergruppe

Se Målbeskrivelsen for specialistuddannelse for biokemikere her (revideret februar 2017)

Forhåndsgodkendte eksterne kurser i specialistuddannelsen (opdateret oktober 2019)

Se i undergruppe ang. ansøgning om anerkendelse som specialist i klinisk biokemi

Uddannelse som specialist i klinisk biokemi

Biokemiker, indskriv dig på videreuddannelsen!

Indskrivningsskemaet skal udfyldes med detaljer om uddannelse, ansættelse, vejleder og planlagt projektforløb, og underskrives af biokemiker og vejleder.

Indskrivningsskema til specialistuddannelsen
Se målbeskrivelsen for specialistuddannelsen her (revideret februar 2017)
Kursusrul for specialistuddannelsen
Oversigt over formålene for de udbudte kurser

 

Specialistansøgningen efter gennemført uddannelse:

  • Udfyld ansøgningsskema jf. vejledningen (links nedenfor)
  • Send ansøgningen til formand for Uddannelsesudvalg for Biokemikere
  • Ansøgninger behandles af udvalget efter gældende retningslinier
  • Eventuelle spørgsmål kan rettes til formand for Uddannelsesudvalg for Biokemikere

Man kan som specialist i klinisk biokemi blive optaget i The Register of Specialists in Laboratory Medicine med ret til at bære titlen “European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine”, forkortet EuSpLM.

Tilhørende dokumenter

Specialistansøgning – vejledning
Bilag 1: Ansøgningsskema
Bilag 2: Indstilling, skabelon med eksempel
Bilag 3: Brev til ansøger
Bilag 4: Bevis for gennemført Specialistuddannelse inden for Klinisk Biokemi