VEDTÆGTER

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 27. okt. 1956. Ændret okt. 1961, april 1967, april 1971, maj 1972, juli 1976, juni 1977, april 1984, sept. 2000, nov. 2006 og juni 2016.

Opdatering er vedtaget på generalforsamlingen d. 16. maj 2024. (opdateret på hjemmesiden 13. juni 2024)

Selskabets navn er: Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB), overfor udlandet: Danish Society for Clinical Biochemistry.

Stk. 1: Selskabets formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskridt inden for den kliniske biokemi, herunder at afholde videnskabelige møder og at planlægge specialuddannelser i klinisk biokemi. Selskabet repræsenterer klinisk biokemi over for det danske sundhedsvæsen samt over for tilsvarende udenlandske selskaber.

Stk. 2: Selskabets formål kan i øvrigt søges fremmet ved arrangering af kongresser, postgraduat undervisning, priskonkurrencer, mv., ved dannelse af udvalg og arbejdsgrupper, ved stiftelse af et eller flere fonds til varetagelse af afgrænsede opgaver, ved deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde, ved udarbejdelse af skriftligt materiale osv.

Stk. 1: Som medlemmer kan optages læger, farmaceuter, biokemikere, civilingeniører og andre med tilsvarende uddannelse, der ved deres virksomhed medvirker til selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes via hjemmesiden.

Stk. 2: Korresponderende medlemmer kan indmeldes via hjemmesiden.

Stk. 3: Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag udnævnes efter en afstemning på en generalforsamling. Af de afgivne stemmer skal 2/3 være for udnævnelsen.

Stk. 4: Der kan optages firmamedlemmer i DSKB. Et firmamedlemskab er upersonligt. Firmamedlemmers medarbejdere har adgang til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Endvidere kan firmamedlemmer ved selskabets møder få lejlighed til kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Stk. 5: Firmamedlemmers medarbejdere har adgang til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Endvidere kan firmamedlemmer ved selskabets møder få lejlighed til kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Stk. 6: Udmeldelse kan ske skriftlig efter gældende retningslinjer. Ved kontingentrestance udover 1 år sker udmeldelse automatisk. Vedkontingentrestance udover 1 år, sker udmeldelse automatisk.

Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse, bestående af en forperson og næstforperson, en kasserer, en sekretær og fire ordinære medlemmer. Forpersonen som skal være speciallæge i Klinisk Biokemi, og bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en næstforperson, en kasserer og en sekretær. Det tilstræbes, at der i bestyrelsen er speciallægerepræsentanter fra mindst 2 regioner, og den sammensættes med 5 læger og 2 ikke-læger. Valg sker for 2 år, og genvalg for yderligere 2 år kan finde sted. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen i 4 år, vælges til forperson for 2 år med mulighed for genvalg én gang. På den ordinære generalforsamling vælges yderligere to bestyrelsessuppleanter, én læge og én ikke-læge. Valg sker for 2 år. Valg foretages af generalforsamlingen. Dersom mindst 15 tilstedeværende medlemmer kræver det, kan valg dog ske ved urafstemning. Forpersonen vælges særskilt ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes ved almindelig stemmeflerhed, dog sådan at bestemmelserne ovenfor skal iagttages. Hvert ordinært medlem har ret til at afgive lige så mange stemmer, som der er vakante poster i bestyrelsen, dog højst én stemme pr. kandidat. Valg af bestyrelsessuppleanter sker på samme møde og under iagttagelse af bestemmelserne ovenfor.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Kassereren udarbejder et budget og et regnskab. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af selskabets bestyrelse, samt af to, på en generalforsamling valgte, interne revisorer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 1: Foreningen tegnes af forpersonen og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af forpersonen eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 3: Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de på foreningen hvilende forpligtelser.

Den danske del af redaktionskomitéen for SJCLI (Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation) vælges på generalforsamlingen for 4 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 1: Speciallægeuddannelsen

Bestyrelsen nedsætter et Uddannelsesudvalg for Læger til varetagelse af opgaver i forbindelse med uddannelsen til speciallæge i klinisk biokemi og udpeger udvalgets forperson, der varetager kontakten til Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd vedrørende Lægers Videreuddannelse. Forpersonen for udvalget fungerer samtidig som hovedkursusleder i forhold til Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen har ansvar for løbende at vurdere behov for revision af målbeskrivelsen og kan nedsætte en arbejdsgruppe til fornyelse af målbeskrivelsen. En ny målbeskrivelse skal godkendes af bestyrelsen og endeligt i Sundhedsstyrelsen.

Inspektorordningen, der varetager kontrol og kvalitetsudvikling i den lægelige videreuddannelse, administreres af Sundhedsstyrelsen.

Inspektorer udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra bestyrelsen. Der indstilles for 4 år ad gangen med mulighed for forlængelse. Det tilstræbes at inspektorer rekrutteres fra alle uddannelsesregioner.

Stk. 2: Specialistuddannelsen for biokemikere

Bestyrelsen nedsætter et Uddannelsesudvalg for Biokemikere til varetagelse af opgaver i forbindelse med uddannelsen til specialist i klinisk biokemi og udpeger udvalgets forperson efter anbefaling fra udvalget. Videreuddannelsen er godkendt af DSKB og af European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). Udvalget foretager løbende revision af målbeskrivelsen for videreuddannelsen. Ændringer i målbeskrivelsen godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsætter eller ophæver udvalg eller arbejdsgrupper til behandling af de forskellige opgaver og godkender deres kommissorium. Bestyrelsen afgør hvilke nationale og internationale foreninger og organisationer, selskabet skal være tilsluttet, og udpeger medlemmer til bestyrelser, udvalg eller komitéer, bortset fra de i § 7 nævnte.

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår. Den indvarsles af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af forpersonens beretning.
3. Eventuelle meddelelser fra udvalg, dannet i henhold til §§ 8-9.
4. Eventuelle meddelelser fra repræsentanter, valgt i henhold til § 7.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
6. Fastlæggelse af kontingenter.
7. Eventuelt valg af forperson.
8. Eventuelle valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.
9. Valg af to revisorer.
10. Eventuelt valg i henhold til § 7.
11. Eventuelt.

Stk. 2: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Sager omfattet af § 3, stk. 3, § 4 og § 8 afgøres som nævnt i de respektive paragraffer. Øvrige sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemning gennemføres skriftligt, såfremt mindst 15 tilstedeværende medlemmer ønsker dette. l tilfælde af stemmelighed tæller forpersonens (ved generalforsamlinger med forpersonsvalg den afgående forpersons) stemme dobbelt.

 

Stk. 3: En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter eget skøn eller dersom mindst 15 medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig opgiver forhandlingsemnet.

En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 2 og højest 6 ugers varsel ved en meddelelse, der indeholder dagsorden. Afholdelse skal foregå inden for 3 måneder efter varsel.  Afvikling af en ekstraordinær generalforsamling sker som angivet i § 9 stk.2.

Ændringer i lovene kan foretages ved ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger efter at forslag til lovændring er tilstilet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mere end halvdelen af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, kan spørgsmålet udsættes til en følgende generalforsamling, subsidiært sendes til urafstemning. l begge tilfælde vedtages lovændringer ved simpel stemmeflerhed. l tilfælde af stemmelighed følges fremgangsmåden i § 10, stk. 2.

Beslutning om selskabets ophævelse kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et eventuelt forslag herom skal have været angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af foreningens medlemmer er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer. Til dets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for ophævelse. l tilfælde af foreningens ophævelse skal selskabets formue tilfalde formål svarende til de i lovenes § 2 angivne.