VEDTÆGTER

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 27. okt. 1956. Ændret okt. 1961, april 1967, april 1971, maj 1972, juli 1976, juni 1977, april 1984, sept. 2000, nov. 2006 og juni 2016.

Selskabets navn er: Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB), overfor udlandet: Danish Society for Clinical Biochemistry.

Stk. 1: Selskabets formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskridt inden for den kliniske biokemi, herunder at afholde videnskabelige møder og at planlægge specialuddannelser i klinisk biokemi. Selskabet repræsenterer klinisk biokemi over for det danske sundhedsvæsen samt over for tilsvarende udenlandske selskaber.

Stk. 2: Selskabets formål kan i øvrigt søges fremmet ved arrangering af kongresser, postgraduat undervisning, priskonkurrencer, mv., ved dannelse af udvalg og arbejdsgrupper, ved stiftelse af et eller flere fonds til varetagelse af afgrænsede opgaver, ved deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde,ved udarbejdelse af skriftligt materiale osv.

Stk. 1: Som medlemmer kan optages læger, farmaceuter, biokemikere,civilingeniører og andre med tilsvarende uddannelse, der ved deres virksomhed medvirker til selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen.Dersom bestyrelsen kan anbefale optagelse, underrettes selskabets medlemmer, og ansøgeren optages.

Stk. 2: Kan bestyrelsen ikke anbefale en optagelse, skal anmodningen, hvis den fastholdes,drøftes ved næste generalforsamling, og meddelelse herom skal gives på indkaldelsen. Er efter drøftelse mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for optagelse, er ansøgeren medlem.

Stk. 3: Korresponderende medlemmer kan efter bestyrelsens skøn optages i selskabet.

Stk. 4: Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag udnævnes efter en afstemning på en generalforsamling. Af de afgivne stemmer skal 2/3 være for udnævnelsen.

Stk. 5: Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i §3, stk. 1 og 2 anførte regler. Firmamedlemmers medarbejdere har adgang til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Endvidere kan firmamedlemmer ved selskabets møder få lejlighed til kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikkevalgbare til bestyrelsen.

Stk. 6: Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Vedkontingentrestance udover 1 år, sker udmeldelse automatisk.

Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, en kasserer, en sekretær og fire ordinære medlemmer. Formand, der skal være speciallæge, og bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en næstformand, en kasserer og en sekretær. Det tilstræbes, at der i bestyrelsen er speciallægerepræsentanter fra mindst 2 regioner og den sammensættes med 5 læger og 2 ikke læger. Valg sker for 2 år, og genvalg for yderligere 2 år kan finde sted. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen i 4 år, vælges til formand for 2 år med mulighed for genvalg én gang. På den ordinære generalforsamling vælges yderligere to bestyrelsessuppleanter, én som er læge og én som ikke er læge. Valg sker for 2 år. Valg foretages af generalforsamlingen. Dersom dirigenten eller mindst 15 tilstedeværende medlemmer kræver det, kan valg dog ske ved urafstemning.Formand vælges særskilt ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes ved almindelig stemmeflerhed, dog sådan at bestemmelserne ovenfor skal iagttages. Hvert ordinært medlem har ret til at afgive lige så mange stemmer, som der er vakante poster i bestyrelsen, dog højst én stemme pr.kandidat. Valg af bestyrelsessuppleanter sker på samme møde og underiagttagelse af bestemmelserne ovenfor.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Kassereren udarbejder et budget og et regnskab. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af selskabets bestyrelse, samt af to, på en generalforsamling valgte, revisorer.Genvalg kan finde sted.

Den danske del af redaktionskomitéen for SJCLI (Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation) vælges på generalforsamlingen for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 1: Speciallægeuddannelsen

Bestyrelsen nedsætter et Uddannelsesudvalg for Læger til varetagelse af opgaver i forbindelse med uddannelsen til speciallæge i klinisk biokemi og udpeger udvalgets formand, der varetager kontakten til Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd vedrørende Lægers Videreuddannelse. Formanden for udvalget fungerer samtidig som hovedkursusleder i forhold til Sundhedsstyrelsen.  Bestyrelsen har ansvar for løbende at vurderebehov for revision af målbeskrivelsen og kan nedsætte arbejdsgruppe til fornyelse af målbeskrivelsen. En ny målbeskrivelse skal godkendes af bestyrelsen og endeligt i Sundhedsstyrelsen.

Inspektorordningender varetager kontrol og kvalitetsudvikling i den lægelige videreuddannelse

administreres af Sundhedsstyrelsens Enhed for Uddannelse og Autorisation. Inspektorer udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra bestyrelsen. Der indstilles for 4 år ad gangen. Det tilstræbes at inspektorer rekrutteres fra alle uddannelsesregioner.

Stk. 2: Specialistuddannelsen for biokemikere

Bestyrelsen nedsætter et Uddannelsesudvalg for Biokemikere til varetagelse af opgaver i forbindelse med uddannelsen til specialist i klinisk biokemi og udpeger udvalgets formand. Videreuddannelsen er godkendt af DSKB og af European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). Udvalget foretagerløbende revision af målbeskrivelsen for videreuddannelsen. Ændringer i målbeskrivelsen godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsætter eller ophæver udvalg eller arbejdsgrupper til behandling af de forskellige opgaver og fastlægger deres kommissorium. Bestyrelsen afgør hvilke nationale og internationale foreninger og organisationer, selskabet skalvære tilsluttet, og udpeger medlemmer til bestyrelser, udvalg eller komitéer,bortset fra de i § 6 nævnte.

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår. Den indvarsles af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af formandens beretning.
3. Eventuelle meddelelser fra udvalg, dannet i henhold til §§ 7-8.
4. Eventuelle meddelelser fra repræsentanter, valgt i henhold til § 6.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
6. Fastlæggelse af kontingenter.
7. Eventuelt valg af formand.
8. Eventuelle valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.
9. Valg af to revisorer.
10. Eventuelt valg i henhold til § 6.
11. Eventuelt.

Stk. 2: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Sager omfattet af § 3, stk. 2 og 4, § 4 og § 7 afgøres som nævnt i de respektive paragraffer. Øvrige sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemning gennemføres skriftligt, såfremtgeneralforsamlingens dirigent eller mindst 6 tilstedeværende medlemmer ønsker dette. l tilfælde af stemmelighed tæller formandens (ved generalforsamlinger med formandsvalg den afgående formands) stemme dobbelt.

Stk. 3: En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter eget skøn eller dersom mindst 15 medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig opgiver forhandlingsemnet. Indkaldelse skal da ske inden 3 ugers forløb. En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 2 og højest 6 ugers varsel ved en meddelelse, der indeholder dagsorden. Afvikling af en ekstraordinær generalforsamling sker som angivet i § 9 stk.2.

Ændringer i lovene kan foretages ved ordinære eller ekstraordinæregeneralforsamlinger efter at forslag til lovændring er tilstilet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse af lovændringer forudsætter,at mere end halvdelen af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, kan spørgsmålet udsættes til en følgende generalforsamling, subsidiært sendes til urafstemning. l begge tilfælde vedtages lovændringer ved simpel stemmeflerhed. l tilfælde af stemmelighedfølges fremgangsmåden i § 9, stk. 2.

Beslutning om selskabets ophævelse kan ske på ordinær eller ekstraordinærgeneralforsamling. Et eventuelt forslag herom skal have været angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af foreningens medlemmer er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer. Til dets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for ophævelse. l tilfælde af foreningens ophævelse skal selskabets formue tilfalde formål svarende til de i lovenes § 2 angivne.