INDMELDELSE I DSKB

Ved ansøgning om medlemskab skal du følge dette link: INDMELDELSE

Hvis man ønsker at modtage foreningens nyhedsbrev (1-2 udsendelser pr måned), kan man tilmelde sig på forsiden eller nederst på denne side.

Jobskifte, adresseændringer eller udmeldelse

Lægelige medlemmer af selskabet skal melde evt. adresseændring og jobskifte via www.laeger.dk under “min side”, hvor evt. udmelding også skal foretages.

For ikke lægelige medlemmer skal adresseændring, jobskifte og udmeldelse meddeles den assisterende bestyrelsessekretær på e-mail: dskbiokemi@gmail.com

Ansøgning om medlemskab i DSKB

Betingelserne for medlemskab af DSKB fremgår af nedenstående uddrag af DSKB´s vedtægter

§ 3 Medlemmer

Stk. 1
Som medlemmer kan optages læger, farmaceuter, biokemikere, civilingeniører og andre med tilsvarende uddannelse, der ved deres virksomhed medvirker til selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen. Dersom bestyrelsen kan anbefale optagelse, underrettes selskabets medlemmer herom. Modtager bestyrelsen ikke skriftlig indsigelse i løbet af 14 dage, er ansøgeren optaget.

Stk. 2
Kan bestyrelsen ikke anbefale en optagelse, skal anmodningen, hvis den fastholdes, drøftes ved næste generalforsamling, og meddelelse herom skal gives på indkaldelsen. Er efter drøftelse mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for optagelse, er ansøgeren medlem. Samme fremgangsmåde anvendes, dersom der fremkommer rettidig indsigelse fra medlemsside.

Stk. 3
Korresponderende medlemmer kan efter bestyrelsens skøn optages i selskabet.

Stk. 4
Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag udnævnes efter en afstemning på en generalforsamling. Af de afgivne stemmer skal 2/3 være for udnævnelsen.

Stk. 5
Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i § 3, stk. 1 og 2, anførte regler. Firmamedlemmers medarbejdere har adgang til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser. Endvidere kan firmamedlemmer ved selskabets møder få lejlighed til kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende. Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Stk. 6
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Ved kontingentrestance udover 1 år, sker udmeldelse automatisk.

Kontingent

Kontingent til foreningen er 450 kr. for ordinære medlemmer, 1500 kr. for firmamedlemmer og 150 kr. for korresponderende medlemmer og medlemmer over 70 år.
For ikke-lægelige medlemmer af selskabet pålægges et årligt gebyr på 75 kr. til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

Medlemsskabet omfatter gratis adgang til medlemsmøderne (pris for ikke-medlemmer: 500,- kr) og tilsendelse af medlemsbladet DSKB-NYT 4 gange årligt.