UDDANNELSESUDVALG FOR LÆGER

Uddannelsesudvalg for Læger nedsættes af DSKB’s bestyrelse og refererer til denne. Udvalget er som baggrund for at varetage sine øvrige opgaver forum for overordnede drøftelser af det klinisk biokemiske speciales fremtidige indhold.

Oversigt over formålene for de:   Specialespecifikke kurser

Sundhedstyrelsens oversigt over kurser udbudt i dette kalenderår 

Medlemmer i Uddannelsesudvalg for Læger pr. september 2021

Formand
Nete Hornung (fra september 2021)

DSKB’s formand
Mads Nybo (fra 2021-)

Professorerne i faget Klinisk Biokemi
Holger Jon Møller (Aarhus Universitet)
Lars Melholt Rasmussen (Odense Universitet)
Søren Risom Kristensen (Aalborg Universitet)
Henrik Løvendahl Jørgensen (Københavns Universitet)

En uddannelsesansvarlig overlæge fra hver region
Region Nord: Tina Parkner, 2018 –
Region Syd: Pernille Vinholdt, 2019 –
Region Øst: Thomas Hviid, 2020 –

En uddannelsessøgende fra hver region
Region Nord: Nanna Maria Uldall Torp, 2024-
Region Syd: Eline Sandvig Andersen, 2024 –
Region Øst: Emil List Larsen, 2024-

En postgraduat klinisk lektor fra hver region
Region Nord: Tina Parkner
Region Syd: Jonna Skov Madsen
Region Øst: Emil Daniel Bartels

 • Udvalget fastlægger under hensyn til gældende regler indholdet af de specialespecifikke kurser i forbindelse med speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi.
 • Udvalget medvirker til at koordinere speciallægeuddannelsen på tværs af regionerne.
 • Udvalget varetager sagsbehandling i forbindelse med sager fremsendt til DSKB og nye tiltag vedrørende uddannelse til speciallæge i klinisk biokemi.
 • Udvalget bidrager til at sikre koordination mellem præ- og postgraduat uddannelse.
 • Udvalgets formand fungerer som hovedkursusleder i forhold til Sundhedsstyrelsen og er som sådan ansvarlig for budgetoverholdelse i forbindelse med afvikling af de teoretiske kurser.
 • Udvalgets formand varetager kontakten til Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd vedrørende Lægers Videreuddannelse om speciallægeuddannelsen. Principielle sager skal behandles af både UFL og DSKB’s bestyrelse.
 • Udvalget kan over for DSKB’s bestyrelse komme med forslag til gavn for specialets udvikling, herunder forslag til selskabets møder.
  • Udvalgets formand. Udpeges af DSKB’s bestyrelse for en 5-årig periode, evt. med mulighed for genudpegning for én periode.
  • En professor i faget klinisk biokemi fra hvert af landets universiteter.
  • En uddannelsesansvarlig overlæge fra hver uddannelsesregion. Udpeges af DSKB’s bestyrelse for en 5-årig periode, undtagelsesvis med mulighed for genudpegning for én periode.
  • En læge i hoveduddannelse fra hver uddannelsesregion. Udpeges af DSKB’s bestyrelse.
  • En PKL fra hver videreuddannelsesregion. I Videreuddannelsesregion Syd indgår regionens PKL, såfremt denne er speciallæge i Klinisk Biokemi, alternativt den speciallæge i Klinisk Biokemi, der senest har været PKL i regionen.
  • DSKB’s formand.
 • Udvalget afholder mindst ét årligt møde, hvert andet år som et 2-dags møde.
 • Udvalget kan nedsætte tidsbegrænsede arbejdsgrupper.
 • Der udarbejdes mødereferater, som fremsendes af Uddannelsesudvalgets formand til DSKB’s bestyrelse.

Revideret i forbindelse med møde i Uddannelsesudvalget, 17.5.2018

Find kursusrækken under speciallægeuddannelsen.